Tin Học 11 : Lý thuyết và lời giải bài tập Tin Học lớp 11

Chi tiết lý thuyết, lời giải hay giải bài tập SGK và đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn Tin Học 11

Giải Tin Học 11

Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình

 • Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình
 • Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình

Chương trình đơn giản

 • Bài 3: Cấu trúc chương trình
 • Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn
 • Bài 5: Khai báo biến
 • Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán
 • Bài 7: Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản
 • Bài 8: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình
 • Bài tập và thực hành 1

Cấu trúc rẽ nhánh và lặp

 • Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh
 • Bài 10: Cấu trúc lặp
 • Bài tập và thực hành 2:

Kiểu dữ liệu có cấu trúc

 • Bài 11: Kiểu mảng
 • Bài tập và thực hành 3: Làm quen với hệ điều hành
 • Bài tập và thực hành 4:
 • Bài 12: Kiểu xâu
 • Bài tập và thực hành 5
 • Bài 13: Kiểu bản ghi
 • Tóm tắt chương IV

Tệp và thao tác với tệp

 • Bài 14: Kiểu dữ liệu tệp
 • Bài 15: Thao tác với tệp
 • Bài 16: Ví dụ làm việc với tệp
 • Tóm tắt chương V

Chương trình con và lập trình có cấu trúc

 • Bài 17: Chương trình con và phân loại
 • Bài 18: Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con
 • Bài tập và thực hành 6
 • Bài tập và thực hành 7
 • Bài 19: Thư viện chương trình con chuẩn
 • Bài tập và thực hành 8
 • Tóm tắt chương VI

Tài Liệu Mới Nhất