Hóa Học 9 : Lý thuyết và lời giải bài tập Hóa Học lớp 9

Chi tiết lý thuyết, lời giải hay giải bài tập SGK và đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Học 9

Giải Hóa Học 9

Hóa 9 Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit
Bài 2: Một số oxit quan trọng
Bài 3: Tính chất hóa học của axit
Bài 4: Một số axit quan trọng
Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit
Bài 6: Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit
Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ
Bài 8: Một số bazơ quan trọng
Bài 9: Tính chất hóa học của muối
Bài 10: Một số muối quan trọng
Bài 11: Phân bón hóa học
Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
Bài 13: Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ
Bài 14: Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

Hóa 9 Chương 2: Kim loại

Bài 15: Tính chất vật lí của kim loại
Bài 16: Tính chất hóa học của kim loại
Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại
Bài 18: Nhôm
Bài 19: Sắt
Bài 20: Hợp kim sắt: Gang, thép
Bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại
Bài 23: Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt
Bài 24: Ôn tập học kì 1

Hóa 9 Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 25: Tính chất của phi kim
Bài 26: Clo
Bài 27: Cacbon
Bài 28: Các oxit của cacbon
Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat
Bài 30: Silic. Công nghiệp silicat
Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Bài 32: Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Bài 33: Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Hóa 9 Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 36: Metan
Bài 37: Etilen
Bài 38: Axetilen
Bài 39: Benzen
Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên
Bài 41: Nhiên liệu
Bài 42: Luyện tập chương 4 : Hiđrocacbon – Nhiên liệu
Bài 43: Thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon

Hóa 9 Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Bài 44: Rượu etylic
Bài 45: Axit axetic
Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
Bài 47: Chất béo
Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo
Bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit
Bài 50: Glucozơ
Bài 51: Saccarozơ
Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ
Bài 53: Protein
Bài 54: Polime
Bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit
Bài 56: Ôn tập cuối năm