Phương trình từ C2H4 ra Nhựa PE ?

Cập nhật: 31/03/2022Tác giả : Tuấn KhangMôn :

Câu hỏi

Phương trình từ C2H4 ra Nhựa PE là gì ?

Trả lời

Phương trình từ C2H4 ra Nhựa PE là nCH= CH2   —–> (−CH2−CH2−)n

$nCH_2=CH_2\xrightarrow{t^o,xt,p}(-CH_2-CH_2-)_n$

Điều kiện phản ứng: Nhiệt độ cao, áp suất cao và xúc tác

Lưu ý: Nhựa PE hay còn gọi là polietilen ($(-CH_2-CH_2-)_n$)

Phuong trinh tu C2H4 ra Nhua PE ?