Trình tự đọc bản vẽ chi tiết ? nêu trình tự đọc bản vẽ lắp ?

Cập nhật: 18/03/2022Tác giả : Tuấn KhangMôn :

Câu hỏi

Trình tự đọc bản vẽ chi tiết ? nêu trình tự đọc bản vẽ lắp ?

Trả lời

Trình tự đọc bản vẽ chi tiết

– Trình tự đọc:

 • Khung tên
 • Hình biểu diễn
 • Kích thước
 • Yêu cầu kĩ thuật
 • Tổng hợp
Trình tự đọcNội dung cần hiểu
1. Khung tênTên gọi chi tiết
Vật liệu
Tỉ lệ
2. Hình biểu diễnTên gọi hình chiến
Vị trí hình cắt
3. Kích thướcKích thước chung của chi tiết
Kích thước các phần của chi tiết
4. Yêu cầu kĩ thuậtGia công Xử lí bề mặt
5. Tổng hợpMô tả hình dạng và cấu tạo của chi tiết
Công dụng của chi tiết

Câu hỏi trắc nghiệm

Trình tự đọc bản vẽ chi tiết theo các bước:

A. Khung tên → Kích thước → Yêu cầu kĩ thuật → Hình biểu diễn → Tổng hợp.
B. Khung tên → Yêu cầu kĩ thuật → Hình biểu diễn → Kích thước → Tổng hợp.
C. Khung tên → Kích thước → Yêu cầu kĩ thuật → Tổng hợp →Hình biểu diễn.
D. Khung tên → Hình biểu diễn → Kích thước → Yêu cầu kĩ thuật → Tổng hợp.

Đáp án đúng : D

Trình tự đọc bản vẽ chi tiết theo các bước Khung tên → Hình biểu diễn → Kích thước → Yêu cầu kĩ thuật → Tổng hợp.

Trình tự đọc bản vẽ lắp

 Trình tự đọc:

 • Khung tên
 • Bảng kê
 • Hình biểu diễn
 • Kích thước
 • Phân tích chi tiết
 • Tổng hợp
Trình tự đọcNội dung cần hiểu
1. Khung tênTên gọi sản phẩm
Tỉ lệ bản vẽ
2. Bản kêTên gọi chi tiết và số lượng chi tiết
3. Hình biểu diễnTên gọi hình chiếu, hình cắt (1)
4. Kích thướcKích thước chung
Kích thước lắp giữa các chi tiết
Kích thước xác định khoảng cách giữa các chi tiết
5. Phân tích chi tiếtVị trí của các chi tiết
6. Tổng hợpTình tự tháo, lắp
Công dụng của sản phẩm

Câu hỏi trắc nghiệm

Trình tự đọc bản vẽ lắp là:

A. Khung tên, hình biểu diễn, kích thước, bảng kê, phân tích chi tiết, tổng hợp
B. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp
C. Khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp
D. Hình biểu diễn, kích thước, bảng kê, khung tên, phân tích chi tiết, tổng hợp

Đáp án đúng: C

Trình tự đọc bản vẽ lắp là Khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp