Sinh Học 11 : Lý thuyết và lời giải bài tập Sinh Học lớp 11

Chi tiết lý thuyết, lời giải hay giải bài tập SGK và đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh Học 11

Giải Sinh Học 11

Chuyển hóa vật chất và năng lượng

 • Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
 • Bài 2: Vận chuyển các chất trong cây
 • Bài 3: Thoát hơi nước
 • Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng
 • Bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
 • Bài 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)
 • Bài 7: Thực hành: Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón
 • Bài 8: Quang hợp ở thực vật
 • Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM
 • Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp
 • Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng
 • Bài 12: Hô hấp ở thực vật
 • Bài 13: Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit
 • Bài 14: Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật
 • Bài 15: Tiêu hóa ở động vật
 • Bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)
 • Bài 17: Hô hấp ở động vật
 • Bài 18: Tuần hoàn máu
 • Bài 19: Tuần hoàn máu (tiếp theo)
 • Bài 20: Cân bằng nội môi
 • Bài 21: Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người
 • Bài 22: Ôn tập chương 1

Cảm ứng

 • Bài 23: Hướng động
 • Bài 24: Ứng động
 • Bài 25: Thực hành: Hướng động
 • Bài 26: Cảm ứng ở động vật
 • Bài 27: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)
 • Bài 28: Điện thế nghỉ
 • Bài 29: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh
 • Bài 30: Truyền tin qua xináp
 • Bài 31: Tập tính của động vật
 • Bài 32: Tập tính của động vật (tiếp theo)
 • Bài 33: Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật

Sinh trưởng và Phát triển

 • Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật
 • Bài 35: Hoocmôn thực vật
 • Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa
 • Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật
 • Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật
 • Bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)
 • Bài 40: Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật

Sinh sản

 • Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật
 • Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật
 • Bài 43: Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép
 • Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật
 • Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật
 • Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản
 • Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người
 • Bài 48: Ôn tập chương 2, 3 và 4