Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại

Cập nhật: 28/04/2022Tác giả : Mai NgọcMôn :

Câu hỏi

Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.

Trả lời

Vai trò và nhiệm vụ của chính sách đối ngoại:

– Vai trò của chính sách đối ngoại

  • Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tê thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới.
  • Góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.
  • Nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

– Nhiệm vụ của chính sách đối ngoại

  • Giữ vững môi trường hòa bình, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới và hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Các câu hỏi khác:

  • Em hãy phân tích những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại ở nước ta hiện nay.
  • Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.
  • Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại?
  • Em hãy cho biết: Hiện nay, nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước trên thế giới?
  • Hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại giao của nước ta trong năm vừa qua?
Trinh bay vai tro, nhiem vu cua chinh sach doi ngoai.