Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.

Cập nhật: 28/04/2022Tác giả : Mai NgọcMôn :

Câu hỏi

Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.

Trả lời

Nước ta có 5 phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại, đó là:

  • Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế thế giới.
  • Củng cố và tăng cường quan hệ với các Đảng cộng sản.
  • Phát triển công tác đối ngoại nhân dân
  • Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền lợi con người.
  • Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại.

Các câu hỏi khác:

  • Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.
  • Em hãy phân tích những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại ở nước ta hiện nay.
  • Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại?
  • Em hãy cho biết: Hiện nay, nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước trên thế giới?
  • Hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại giao của nước ta trong năm vừa qua?
Trinh bay nhung phuong huong co ban de thuc hien chinh sach doi ngoai