Trình bày nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay?

Cập nhật: 28/04/2022Tác giả : Mai NgọcMôn :

Câu hỏi

Trình bày nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay?

Trả lời

– Trong giai đoạn hiện nay, quốc phòng và an ninh có nhiệm vụ:

  • Xây dựng nền quốc phòng toàn dân  và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện.
  • Bảo vệ vững chắc chủ quyền , thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.
  • Bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng và an ninh xã hội.
  • Duy trì trật tự , kỉ cương, an toàn xã hội.
  • Góp phần giữ vững ổn định chính trị của đất nước, ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ.

– Mặc dù hiện nay đã chuyển sang thời bình, nhưng chúng ta vẫn phải tăng cường quốc phòng và an ninh vì:

Chiến tranh đã chấm dứt nhưng những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch vẫn còn tiếp tục diễn ra. Việc gây rối, tìm mọi cơ hội để gây bạo loạn, chống nhà nước, lật đổ nhà nước vẫn thi thoảng diễn ra. Bên cạnh đó, đời sống xã hội đang ngày càng phức tạp, các tệ nạn ngày càng nhiều và nguy hiểm. Do đó, quốc phòng và an ninh có vai trò trực tiếp giữ gìn và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các câu hỏi khác

  • Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.
  • Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.
  • Lấy ví dụ về cá nhân hay tập thể tiêu biểu trong việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh.
  • Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó lực lượng nòng cốt là
Trinh bay nhiem vu cua quoc phong va an ninh trong giai doan hien nay