Tin 12 bài 8 : Truy vấn dữ liệu

Cập nhật: 18/05/2022Tác giả : Tuấn KhangMôn :

Lý thuyết tin 12 bài 8 và hướng dẫn giải bài tập, câu hỏi trắc nghiệm bài truy vấn dữ liệu.

Lý thuyết tin 12 bài 8

1. Các khái niệm

a) Mẫu hỏi

CSDL chứa dữ liệu phản ánh toán bộ thông tin về đối tượng cần quản lí.

Câu hỏi phức tạp, liên quan tới nhiều bảng thì ta dùng tới mẫu hỏi.

Dùng mẫu hỏi và liên kết, ta có thể thống kê dữ liệu, nhóm và lựa chọn các bản ghi của nhiều bảng.

 • Mẫu hỏi thường được sử dụng để:
 • Sắp xếp các bản ghi
 • Chọn các bản ghi thỏa mãn các điều kiện cho trước
 • Chọn các trường để hiển thị
 • Thực hiện tính toán: tính trung bình cộng, tính tổng, ….
 • Tổng hợp và hiển thị thông tin từ nhiều bảng hoặc mẫu hỏi khác

Có 2 chế độ làm việc, đó là chế độ thiết kế và chế độ trang dữ liệu.

Kết quả mẫu hỏi cũng đóng vai trò như một bảng

b) Biểu thức

Để thực hiện các tính toán và kiểm tra các điều kiện, Access có các công cụ để viết các biểu thức, bao gồm toán hạng và phép toán.

Các phép toán thường dùng:

 • Phép toán số học: +,-,∗,/
 • Phép toán so sánh: <, >, <=,>=,=,<>
 • Phép toán Lôgic: AND, OR, NOT

Toán hạng trong tất cả các biểu thức có thê là:

 • Tên trường: (đóng vai trò các biến) được ghi trong dấu ngoặc vuông. Ví dụ: [TOAN], [LUONG]
 • Hằng số, ví dụ: 0.1; 1000000,…
 • Hằng văn bản, được viết trong dấu nháy kép, ví dụ: “Nam”, “Nữ”,…
 • Hàm: (sum, avg, …)

c) Các hàm

Access cung cấp một số hàm thống kê thông dụng áp dụng cho các nhóm, gọi là hàm gộp nhóm:

 • SUM: Tính tổng giá trị số trên trường chỉ định.
 • AVG: Tính giá trị trung bình các giá trị số trên trường chỉ định
 • MIN: Tìm giá trị nhỏ nhất của các số nằm trên trường chỉ định
 • MAX: Tìm giá trị lớn nhất của các số nằm trên trường chỉ định
 • COUNT: Đêm các ô khác rỗng nằm trên trường chỉ định

Lưu ý: bốn hàm đầu tiên chỉ thực hiên trên kiểu dữ liệu số.

2. Tạo mẫu hỏi

Để làm việc với mẫu hỏi, chọn Queries trong bảng chọn đối tượng.

Có thể tạo mẫu hỏi mới bằng cách dùng thuật sĩ hoặc tự thiết kế. Các bước chính để tạo một mẫu hỏi bao gồm:

 • Chọn dữ liệu nguồn (các bảng và mẫu hỏi khác) cho mẫu hỏi;
 • Chọn các trường từ dữ liệu nguồn để đưa vào mẫu hỏi;
 • Khai báo các điều kiện để lọc các bản ghi cần đưa vào mẫu hỏi;
 • Chọn các trường dùng để sắp xếp các bản ghi trong mẫu hỏi;
 • Tạo các trường tính toán từ các trường đã có;
 • Đặt điều kiện gộp nhóm.

Lưu ý: Không nhất thiết phải thực hiện tất cả các bước này.

Có hai chế độ thường dùng để làm việc với mẫu hỏi: chế độ thiết kế và chế độ trang dữ liệu.

Trong chế độ thiết kế, ta có thể thiết kế mới hoặc xem hay sửa đổi thiết kế cũ của mẫu hỏi.

Để thiết kế mẫu hỏi mới, thực hiện một trong hai cách sau:

 • Cách 1: Nháy đúp vào Create query by using wizard.
 • Cách 2: Nháy đúp vào Create query in Design view.
thiet ke mau hoi moi

Để xem hay sửa đổi thiết kế mẫu hỏi, thực hiện:

 • Chọn mẫu hỏi cần xem hoặc sửa.
 • 2. Nháy nút
nut design

Nội dung của từng hàng gồm có:

 • Field: Khai báo tên các trường được chọn. Đó là các trường sẽ có mặt trong mẫu hỏi hoặc các trường dùng để lọc, sắp xếp, kiểm tra giá trị…
 • Table: Tên bảng chứa trường tương ứng.
 • Sort: Xác định (các) trường cần sắp xếp.
 • Show: Xác định (các) trường xuất hiện trong mẫu hỏi.
 • Criteria: Mô tả điều kiện để chọn các bản ghi đưa vào mẫu hỏi. Các điều kiện được viết dưới dạng biểu thức lôgic.

3. Ví dụ áp dụng

Khai thác CSDL ″Quản lý học sinh″, tạo mẫu hỏi cho biết danh sách học sinh có điểm trung bình các môn trên từ 6.5 trở lên

 • 1. Nháy vào Create query in Design View.
 • 2. Chọn bảng HOC_SINH làm dữ liệu
 • 3. Nháy tất cả các trường đưa vào mẫu hỏi
 • 4. Trong lưới QBE, dòng Criterial, tại các cột Toan, Li, Hoa, Van, Tin gõ: >=6.5
 • 5. Nháy nút [ ! ]để thực hiện và kết thúc.

Sơ đồ tư duy tin 12 bài 8

So do tu duy tin 12 bai 8

Video bài giảng lý thuyết tin học 12 bài 8

Nguồn: Trần Minh Nhựt

Giải bài tập tin 12 bài 8

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi bài tập trang 68 SGK Tin học 12

Câu 1 trang 68 tin 12

Mẫu hỏi là gì ? Nêu các ứng dụng của mẫu hỏi.

Trả lời

Mẫu hỏi là một đối tượng trong Access để sắp xếp, tìm kiếm dữ liệu từ nhiều bảng và mẫu hỏi khác.

Mẫu hỏi thường được sử dụng để:

 • Sắp xếp các bản ghi.
 • Chọn các bản ghi thỏa mãn các điều kiện cho trước.
 • Chọn các trường để hiện thị.
 • Thực hiện tính toán như tính trung bình cộng, tính tổng, đếm các bản ghi,…
 • Tổng hợp và hiện thị thông tin từ nhiều bảng và mẫu hỏi khác.

Câu 2 trang 68 tin 12

Liệt kê các bước cần thực hiện khi tạo mẫu hỏi.

Trả lời

Liệt kê các bước cần thực hiện khi tạo mẫu hỏi :

 • Chọn bảng, mẫu hỏi làm nguồn dữ liệu.
 • Tạo lập các quan hệ giữa các bảng và mẫu hỏi nguồn (nếu quan hệ cũ không thích hợp).
 • Chọn các trường cần hiển thị.
 • Thêm vào các trường mới là kết quả thực hiện các phép tính trên các trường của bảng hay mẫu hỏi nguồn.
 • Đưa các trường dùng để sắp xếp các bản ghi trong mẫu hỏi.
 • Đưa vào các điều kiện tìm kiếm, lọc, gộp nhóm.

Câu 3 trang 68 tin 12

Cho một ví dụ về biểu thức trong Access.

Trả lời

Ví dụ: Biểu thức số học cho từng trường tính toán.

TongDiem : [Toan] + [Li] + [Hoa]+ [Van] + [Tin]

Biểu thức logic thiết lập điều kiện lọc :

[GT] = “Nu” AND [NgSinh] >#01/09/1991#

Câu 4 trang 68 tin 12

Bộ lọc trong bảng khác điều kiện chọn trong mẫu hỏi như thế nào ?

Trả lời

Bộ lọc trong bảng là những hằng, điều kiện chọn trong mẫu hỏi là một biết thức logic, biểu thức quan hệ hoặc biểu thức số học.

Câu 5 trang 68 tin 12

Nêu một vài ví dụ thể hiện sự cần thiết của trường tính toán.

Trả lời

Ví dụ: Một bảng quản lí điểm thi có các trường: Toan, Li, Hoa, Van, Tin ghi nhận điểm các môn Toán, Lí, Hóa, Văn, Tin của các học sinh. Mẫu hỏi KETQUATK cho biết điểm tổng kết nhờ có thêm trường tính toán TB thể hiện điểm tổng kết trung bình các môn:

TB : ([Toan] + [Li] + [Hoa] + [Van]+ [Tin]) / 5

Trắc nghiệm tin 12 bài 8

Những câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kiến thức tin học 12 bài 8

Câu 1. Truy vấn dữ liệu có nghĩa là

 • A. In dữ liệu
 • B. Cập nhật dữ liệu
 • C. Tìm kiếm và hiển thị dữ liệu
 • D. Xóa các dữ liệu không cần đến nữa

Câu 2. Nếu những bài toán mà câu hỏi chỉ liên quan tới một bảng, ta có thể

 • A. Thực hiện thao tác tìm kiếm và lọc trên bảng hoặc biểu mẫu
 • B. Sử dụng mẫu hỏi
 • C. A và B đều đúng
 • D. A và B đều sai

Câu 3. Nếu những bài toán phức tạp, liên quan tới nhiều bảng, ta sủ dụng

 • A. Mẫu hỏi
 • B. Bảng
 • C. Báo cáo
 • D. Biểu mẫu

Câu 4. Để hiển thị một số bản ghi nào đó trong cơ sở dữ liệu, thống kê dữ liệu, ta dùng

 • A. Mẫu hỏi
 • B. Câu hỏi
 • C. Liệt kê
 • D. Trả lời

Câu 5. Trước khi tạo mẫu hỏi để giải quyết các bài toán liên quan tới nhiều bảng, thì ta phải thực hiện thao tác nào

 • A. Thực hiện gộp nhóm
 • B. Liên kết giữa các bảng
 • C. Chọn các trường muốn hiện thị ở hàng Show
 • D. Nhập các điều kiện vào lưới QBE
Tin 12 bai 8

Trên đây là những kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời các câu hỏi tin 12 bài 8 được lời giải hay tổng hợp.

Chúc các em học tốt và đạt nhiều kết quả cao.

Bài tiếp theo: Tin 12 bài 9