Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể

Cập nhật: 09/01/2023Tác giả : Tú AnhMôn :

Câu hỏi

Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể

Trả lời

Sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể:

– Sinh sản vô tính: tạo ra cơ thể mới mà không qua thụ tinh.

– Tái sinh: tái tạo lại những cơ quan, bộ phận cơ thể đã mất mà không tạo được cơ thể mới.

Câu hỏi liên quan

  • Cho ví dụ về một số động vật có sinh sản vô tính
  • Cho biết những điểm giống nhau và khác nhau giữa hình thức sinh sản phân đôi, nảy chồi, phân mảnh và trinh sinh.
  • So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật.
  • Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, tại sao?