Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.

Cập nhật: 28/04/2022Tác giả : Mai NgọcMôn :

Câu hỏi

Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.

Trả lời

– Phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh gồm có mấy ý cơ bản sau:

  • Phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết dân tộc
  • Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
  • Kết hợp quốc phòng với an ninh
  • Kết hợp kinh tế xã hội với quốc phòng và an ninh

– Từ những phương hướng đó đòi hỏi khách quan là phải xây dựng công an nhân dân và quân đội nhân dân trở thành lực lượng chính quy,tinh nhuệ,từng bước hiện đại. Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối và trực tiếp của Đảng với quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Các câu hỏi khác

  • Trình bày nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay? Theo em tại sao phải tăng cường quốc phòng và an ninh?
  • Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.
  • Lấy ví dụ về cá nhân hay tập thể tiêu biểu trong việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh.
  • Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó lực lượng nòng cốt là
Neu nhung phuong huong co ban nham tang cuong quoc phong