Lực đẩy Ác-si-mét phụ thuộc vào các yếu tố

Cập nhật: 31/03/2022Tác giả : Tuấn KhangMôn :

Lực đẩy Ác-si-mét phụ thuộc vào các yếu tố trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Câu hỏi

Lực đẩy Ác-si-mét phụ thuộc vào các yếu tố

A. trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
B. trọng lượng riêng của vật và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
C. trọng lượng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
D. trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của vật.

Trả lời

Đáp án: A

Lực đẩy Ác-si-mét phụ thuộc vào các yếu tố trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Các câu hỏi khác

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về lực đẩy Ác-si-mét

 • A. Hướng thẳng đứng lên trên.
 • B. Hướng thẳng đứng xuống dưới.
 • C. Theo mọi hướng.
 • D. Hướng sang phải.

Khi vật nổi trên chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét có cường độ

 • A. Bằng trọng lượng của phần vật chìm trong nước.
 • B. Bằng trọng lượng của phần nước bị vật chiếm chỗ.
 • C. Bằng trọng lượng vật.
 • D. Bằng trọng lượng riêng của nước nhân với thể tích của vật.

Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét là

FA = d.V = 10.D.V

Trong đó:

 • d: là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3);
 • D: là khối lượng riêng của chất lỏng (kg/m3);
 • V: là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m3);
 • FA: là lực đẩy Ác-si-mét (N).