Lịch Sử 7 : Lý thuyết và lời giải bài tập Lịch Sử lớp 7

Chi tiết lý thuyết, lời giải hay giải bài tập SGK và đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch Sử 7

Giải Lịch Sử 7

Khái quát lịch sử thế giới trung đại

Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu
Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu
Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu
Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến
Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến
Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á
Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến

Buổi đầu độc lập thời Ngô – Đinh – Tiền Lê (Thế kỉ X)

Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập
Bài 9 phần 1: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê
Bài 9 phần 2: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê

Nước Đại Việt thời Lý (Thế kỉ XI – XII)

Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
Bài 11 phần 1: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)
Bài 11 phần 2: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)
Bài 12 phần 1: Đời sống kinh tế, văn hóa
Bài 12 phần 2: Đời sống kinh tế, văn hóa

Nước Đại Việt thời Trần (Thế kỉ XIII – XIV)

Bài 13 phần 1: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII
Bài 13 phần 2: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII
Bài 14 phần 1: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)
Bài 14 phần 2: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)
Bài 14 phần 3: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)
Bài 14 phần 4: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)
Bài 15 phần 1: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần
Bài 15 phần 2: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần
Bài 16 phần 1: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV
Bài 16 phần 2: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV
Bài 17: Ôn tập chương II và chương III

Đại Việt thời Lê Sơ (Thế kỉ XV – Đầu thế kỉ XVI)

Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV
Bài 19 phần 1: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
Bài 19 phần 2: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
Bài 19 phần 3: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
Bài 20 phần 1: Nước Đại Việt thời Lê Sơ
Bài 20 phần 2: Nước Đại Việt thời Lê Sơ
Bài 20 phần 3: Nước Đại Việt thời Lê Sơ
Bài 20 phần 4: Nước Đại Việt thời Lê Sơ
Bài 21: Ôn tập chương IV

Đại Việt ở các thế kỉ XVI – XVIII

Bài 22 phần 1: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI – XVIII)
Bài 22 phần 2: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI – XVIII)
Bài 23 phần 1: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII
Bài 23 phần 2: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII
Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII
Bài 25 phần 1: Phong trào Tây Sơn
Bài 25 phần 2: Phong trào Tây Sơn
Bài 25 phần 3: Phong trào Tây Sơn
Bài 25 phần 4: Phong trào Tây Sơn
Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX

Bài 27 phần 1: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn
Bài 27 phần 2: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn
Bài 28 phần 1: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX
Bài 28 phần 2: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX
Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI
Bài 30: Tổng kết

Tài Liệu Mới Nhất