Lịch Sử 6 : Lý thuyết và lời giải bài tập Lịch Sử lớp 6

Chi tiết lý thuyết, lời giải hay giải bài tập SGK và đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch Sử 6

Giải Lịch Sử 6

Lịch Sử lớp 6 Kết nối tri thức

 • Bài 1: Lịch sử và cuộc sống
 • Bài 2: Các nhà sử học dựa vào đâu để biết và phục hưng lại lịch sử
 • Bài 3: Thời gian trong lịch sử
 • Bài 4: Nguồn gốc loài người
 • Bài 5: Xã hội nguyên thủy
 • Bài 6: Sự biến chuyển và phân hóa của xã hội nguyên thủy
 • Bài 7: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại
 • Bài 8: Ấn Độ cổ đại
 • Bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII
 • Bài 10: Hy Lạp và La Mã cổ đại
 • Bài 11: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á
 • Bài 12: Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á (từ thế kỉ VII đến thế kỉ X)
 • Bài 13: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X
 • Bài 14: Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc
 • Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc
 • Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X
 • Bài 17: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt
 • Bài 18: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X
 • Bài 19: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
 • Bài 20: Vương quốc Phù Nam

Lớp 6 Chân trời sáng tạo

 • Bài 1: Lịch sử là gì?
 • Bài 2: Thời gian trong lịch sử
 • Bài 3: Nguồn gốc loài người
 • Bài 4: Xã hội nguyên thủy
 • Bài 5: Sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp
 • Bài 6: Ai Cập cổ đại
 • Bài 7: Lưỡng Hà cổ đại
 • Bài 8: Ấn Độ cổ đại
 • Bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII
 • Bài 10: Hy Lạp cổ đại
 • Bài 11: La Mã cổ đại
 • Bài 12: Các vương quốc ở Đông Nam Á trước thế kỉ X
 • Bài 13: Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X
 • Bài 14: Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc
 • Bài 15: Đời sống của người Việt thời Văn Lang, Âu Lạc
 • Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc
 • Bài 17: Đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc thời kì Bắc thuộc
 • Bài 18: Các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước thể kỉ X
 • Bài 19: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X
 • Bài 20: Vương quốc cổ Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
 • Bài 21: Vương quốc cổ Phù Nam

Lịch Sử lớp 6 Cánh diều

 • Bài 1: Lịch sử là gì?
 • Bài 2: Thời gian trong lịch sử?
 • Bài 3: Nguồn gốc loài người
 • Bài 4: Xã hội nguyên thủy
 • Bài 5: Chuyển biến về kinh tế – xã hội cuối thời nguyên thủy
 • Bài 6: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại
 • Bài 7: Ấn Độ cổ đại
 • Bài 8: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII
 • Bài 9: Hy Lạp và La Mã cổ đại
 • Bài 10: Sự ra đời và phát triển của các vương quốc ở Đông Nam Á (Từ những thế kỉ tiếp giáp công nguyên đến thế kỉ X)
 • Bài 11: Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á (Từ đầu công nguyên đến thế kỉ X)
 • Bài 12: Nước Văn Lang
 • Bài 13: Nước Âu Lạc
 • Bài 14: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương bắc và chuyển biến kinh tế, xã hội, văn hóa của việt nam thời bắc thuộc
 • Bài 15: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập, tự chủ (Từ đầu Công nguyên đến trước thế kỉ X)
 • Bài 16: Cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc thời bắc thuộc
 • Bài 17: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X
 • Bài 18: Vương quốc Chăm-Pa
 • Bài 19: Vương quốc Phù Nam

Tài Liệu Mới Nhất