Kể lại một việc làm của em về thực hiện tốt tính dân chủ và tính kỉ luật?

Cập nhật: 28/05/2022Tác giả : Mai NgọcMôn :

Câu hỏi

Hãy kể lại một việc làm của em về thực hiện tốt tính dân chủ và tính kỉ luật của nhà trường ?

Trả lời

Kể lại một việc làm của em về thực hiện tốt tính dân chủ và tính kỉ luật của nhà trường:

Trong giờ sinh hoạt lớp vào thứ 7, sau khi bạn lớp trưởng nhận xét những mặt ưu, khuyết điểm của lớp trong tuần qua và đề nghị các bạn cho ý kiến, trong đó có một giờ học Giáo dục công dân bạn Khuê đã đưa bài tập Sử ra để làm, vì thế cô giáo đã trừ điểm thi đua của lớp. Em đã có góp ý với bạn Khuế phải thực hiện nghiêm túc kỉ luât giờ học. Giờ nào việc nấy, nếu bạn làm như vậy không những vi phạm nội quy học tập, kỉ luật của nhà trường mà còn thể hiện thái độ không tôn trọng cô giáo bộ môn Giáo dục công dân.

Các câu hỏi khác

  • Những việc làm nào sau đây có nội dung thể hiện tính dân chủ, tính kỉ luật
  • Hãy phân tích và chứng minh nhận định: Dân chủ và kỉ luật là sức mạnh tập thể?
  • Để thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật trong nhà trường, học sinh cần phải?
Kể lại một việc làm của em về thực hiện tốt tính dân chủ và tính kỉ luật?