Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học sau…

Cập nhật: 19/03/2022Tác giả : Tuấn KhangMôn :

Câu hỏi

Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học sau:

1. NaOH->NaCl->NaOH->NaHCO3->Na2CO3->Na2SO4

2. Na2O->NaOH->NaNO3

Trả lời

Các phản ứng xảy ra:
1)

NaOH+HCl→NaCl+H2ONaOH+HCl→NaCl+H2O

2NaCl+2H2Ođpdd/cmn−−−−−−→2NaOH+H2+Cl22NaCl+2H2O→đpdd/cmn2NaOH+H2+Cl2

NaOH+CO2→NaHCO3NaOH+CO2→NaHCO3

NaOH+NaHCO3→Na2CO3+H2ONaOH+NaHCO3→Na2CO3+H2O

Na2CO3+H2SO4→Na2SO4+CO2+H2ONa2CO3+H2SO4→Na2SO4+CO2+H2O

2)

Na2O+H2O→2NaOHNa2O+H2O→2NaOH

NaOH+HNO3→NaNO3+H2ONaOH+HNO3→NaNO3+H2O