Hình 22.1 thể hiện một số quá trình xảy ra trong cây. Hãy chỉ rõ quá trình…

Cập nhật: 21/11/2022Tác giả : Tú AnhMôn :

Câu hỏi

– Hình 22.1 thể hiện một số quá trình xảy ra trong cây. Hãy chỉ rõ quá trình gì xảy ra trong cấu trúc đặc hiệu nào và ở đâu.

Hình 22.1 thể hiện một số quá trình xảy ra trong cây

–  Dựa vào hình 22.1, hãy viết câu lời vào các dòng a – e dưới đây.

a) …………………………………..

b) …………………………………..                                                

c) …………………………………….

d) ……………………………………                                               

e) ……………………………………

Trả lời

a) CO2 khuếch tán qua khí khổng vào lá.

b) Quang hợp trong lục lạp ở lá.

c) Dòng vận chuyển đường saccarôzơ từ lá xuống rễ theo dòng mạch rây trong thân cây.

d) Dòng vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ theo mạch gỗ qua thân lên lá.

e) Thoát hơi nước qua khí khổng và cutin ở trong lớp biểu bì lá

Câu hỏi liên quan

  • Hãy điền các chất cần thiết vào vị trí có dấu hỏi (?) trong hình 22.2
  • Điền dấu × vào các ô □ trong bảng 22 cho ý trả lời đúng về các quá trình tiêu hoá cơ học hoặc hoá học ở động vật đơn bào, động vật có túi tiêu hoá và động vật có ống tiêu hoá.
  • Cho biết cơ quan trao đổi khí ở thực vật và động vật.
  • Cho biết hệ thống vận chuyển nhựa nguyên, nhựa luyện ở thực vật và hệ thống vận chuyển máu ở động vật.
  • Hoàn thiện sơ đồ cơ chế duy trì cân bằng nội môi dưới đây:…