Hệ đệm phổi, thận duy trì pH máu bằng cách nào?

Cập nhật: 21/11/2022Tác giả : Tú AnhMôn :

Câu hỏi

Hệ đệm phổi, thận duy trì pH máu bằng cách nào?

Trả lời

+ Hệ đệm duy trì được pH ổn định do chúng có khả năng lấy đi H+ hoặc OH khi các ion này xuất hiện trong máu.

+ Phổi tham gia điều hòa pH máu bằng cách thải CO2 (vì khi CO2 tăng lên sẽ làm tăng H+ trong máu làm thay đổi pH máu) .

 + Thận tham gia điều hòa pH nhờ khả năng thải H+ và NH3, tái hấp thụ Na+

Câu hỏi liên quan

  • Điền tên các bộ phận dưới đây vào các ô hình chữ nhật thích hợp trên sơ đồ cơ chế điều hòa huyết áp (Hình 20.2) và trình bày cơ chế điều hòa khi huyết áp tăng cao
  • Gan có vai trò như thế nào trong điều hòa nồng độ glucôzơ máu?
  • Cân bằng nội môi là gì?
  • Tại sao cân bằng nội môi có vai trò quan trọng đối với cơ thể?
  • Tại sao các bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận điều khiển về bộ phận thực hiện lại đóng vai trò quan trọng trong cơ chế cân bằng nội môi?
  • Cho biết chức năng của thận trong cân bằng nội môi.
  • Trình bày vai trò của gan trong điều hòa nồng độ glucôzơ máu.