Hãy phân tích và chứng minh nhận định: Dân chủ và kỉ luật là sức mạnh tập thể?

Cập nhật: 28/05/2022Tác giả : Mai NgọcMôn :

Câu hỏi

Hãy phân tích và chứng minh nhận định: “Dân chủ và kỉ luật là sức mạnh tập thể”?

Trả lời

Dân chủ là để mọi người thể hiện và phát huy tiềm năng trí tuệ của mình đóng góp vào những công việc của tập thể, dân chủ tạo ra hoạt động công khai; kỉ luật là điều kiện tạo nên tính thống nhất trong hành động. Kỉ luật là điều kiên đảm bảo cho dân chủ được thực hiện có hiệu quả; phát huy dân chủ và kỉ luật là khai thác có hiệu quả tiềm năng cả quần chúng, là sức mạnh của một tập thể biết đoàn kết, thống nhất trong hành động để đạt hiệu quả trong công việc.

Các câu hỏi khác

  • Những việc làm nào sau đây có nội dung thể hiện tính dân chủ, tính kỉ luật
  • Kể lại một việc làm của em về thực hiện tốt tính dân chủ và tính kỉ luật?
  • Để thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật trong nhà trường, học sinh cần phải?
chứng minh nhận định: Dân chủ và kỉ luật là sức mạnh tập thể