Hãy điền các chất cần thiết vào vị trí có dấu hỏi (?) trong hình 22.2

Cập nhật: 21/11/2022Tác giả : Tú AnhMôn :

Câu hỏi

Hãy điền các chất cần thiết vào vị trí có dấu hỏi (?) trong hình 22.2

Trả lời

Câu hỏi liên quan

  • Hình 22.1 thể hiện một số quá trình xảy ra trong cây. Hãy chỉ rõ quá trình gì xảy ra trong cấu trúc đặc hiệu nào và ở đâu.
  • Điền dấu × vào các ô □ trong bảng 22 cho ý trả lời đúng về các quá trình tiêu hoá cơ học hoặc hoá học ở động vật đơn bào, động vật có túi tiêu hoá và động vật có ống tiêu hoá.
  • Cho biết cơ quan trao đổi khí ở thực vật và động vật.
  • Cho biết hệ thống vận chuyển nhựa nguyên, nhựa luyện ở thực vật và hệ thống vận chuyển máu ở động vật.
  • Hoàn thiện sơ đồ cơ chế duy trì cân bằng nội môi dưới đây:…