Hãy cho biết thụ tinh của ếch, ở rắn là hình thức thụ tinh…

Cập nhật: 10/01/2023Tác giả : Tú AnhMôn :

Câu hỏi

– Hãy cho biết thụ tinh của ếch, ở rắn là hình thức thụ tinh ngoài hay thụ tinh trong. Tại sao?

– Cho biết ưu thế của thụ tinh trong so với thụ tinh ngoài.

Trả lời

+ Thụ tinh ở ếch là thụ tinh ngoài. Vì ếch đẻ trứng ra môi trường nước, ếch đực xuất tinh trùng lên trứng. Trứng ếch được thụ tinh bên ngoài cơ thể.

+ Thụ tinh ở rắn là thụ tinh trong. Vì có quá trình giao phối giữa (cơ quan sinh dục) của con đực và con cái, sự thụ tinh xảy ra trong cơ thể con cái.

– Ưu thế của thụ tinh trong so với thụ tinh ngoài: Thụ tinh trong tinh trùng được đưa vào cơ quan sinh dục của con cái nên hiệu quả thụ tinh cao. Còn thụ tinh ngoài tinh trùng phải tự bơi trong nước để gặp trứng nên hiệu quả thụ tinh thấp.

Câu hỏi liên quan

  • Cho ví dụ về vài loài động vật có sinh sản hữu tính
  • Cho biết số lượng nhiễm sắc thể của tinh trùng, trứng và hợp tử.
  • Cho ví dụ về loài động vật đẻ trứng và đẻ con. Cho biết ưu điểm của mang thai và sinh con ở thú so với đẻ trứng ở các động vật khác.
  • Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.
  • Cho ví dụ về vài loài động vật có thụ tinh ngoài. Tại sao thụ tinh ngoài phải thực hiện trong môi trường nước?
  • Cho ví dụ về loài động vật có thụ tinh trong.
  • So sánh sinh sản hữu tính và động vật và thực vật.