Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.

Cập nhật: 29/04/2022Tác giả : Mai NgọcMôn :

Câu hỏi

Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.

Trả lời

– Là công dân của một nước đồng nghĩa với việc yêu nước và có trách nhiệm bảo vệ đất nước. Vì vậy, mọi công dân đều có một phần trách nhiệm trong việc tham gia hoạt động quốc phòng và an ninh.

– Công dân có thể thực hiện trách nhiệm của mình bằng cách:

  • Tin tưởng vào chính sách quốc phòng an ninh của Đảng và nhà nước.
  • Chấp hành pháp nghiêm chính pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự và bí mật quốc gia.
  • Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu,thủ đoạn tinh vi của kẻ thù.
  • Sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự và công tác quốc phòng, an ninh ở nơi cư trú.

Các câu hỏi khác

  • Trình bày nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay? Theo em tại sao phải tăng cường quốc phòng và an ninh?
  • Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.
  • Lấy ví dụ về cá nhân hay tập thể tiêu biểu trong việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh.
  • Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó lực lượng nòng cốt là