Điền dấu × vào các ô □ trong bảng 22 cho ý trả lời đúng về các quá trình tiêu hoá…

Cập nhật: 22/11/2022Tác giả : Tú AnhMôn :

Câu hỏi

Điền dấu × vào các ô □ trong bảng 22 cho ý trả lời đúng về các quá trình tiêu hoá cơ học hoặc hoá học ở động vật đơn bào, động vật có túi tiêu hoá và động vật có ống tiêu hoá.

Bảng 22. Các quá trình tiêu hóa

Quá trình tiêu hoáTiêu hoá ở động vật đơn bàoTiêu hoá ở động vật có túi tiêu hoáTiêu hoá ở động vật có ống tiêu hoá
Tiêu hoá cơ học   
Tiêu hoá hoá học   

Trả lời

Bảng 22. Các quá trình tiêu hóa

Quá trình tiêu hoáTiêu hoá ở động vật đơn bàoTiêu hoá ở động vật có túi tiêu hoáTiêu hoá ở động vật có ống tiêu hoá
Tiêu hoá cơ học  ×
Tiêu hoá hoá học×××

Câu hỏi liên quan

  • Hình 22.1 thể hiện một số quá trình xảy ra trong cây. Hãy chỉ rõ quá trình gì xảy ra trong cấu trúc đặc hiệu nào và ở đâu.
  • Hãy điền các chất cần thiết vào vị trí có dấu hỏi (?) trong hình 22.2
  • Cho biết cơ quan trao đổi khí ở thực vật và động vật.
  • Cho biết hệ thống vận chuyển nhựa nguyên, nhựa luyện ở thực vật và hệ thống vận chuyển máu ở động vật.
  • Hoàn thiện sơ đồ cơ chế duy trì cân bằng nội môi dưới đây:…