Địa Lý 9 : Lý thuyết và lời giải bài tập Địa Lý lớp 9

Chi tiết lý thuyết, lời giải hay giải bài tập SGK và đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn Địa Lý 9

Giải Địa Lý 9

Địa Lí Dân Cư

 • Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
 • Bài 2: Dân số và gia tăng dân số
 • Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
 • Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống
 • Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999

Địa Lí Kinh Tế

 • Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
 • Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
 • Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
 • Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản
 • Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm
 • Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
 • Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp
 • Bài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ
 • Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
 • Bài 15: Thương mại và du lịch
 • Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

Sự Phân Hóa Lãnh Thổ

 • Bài 17 – 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
 • Bài 19: Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
 • Bài 20 – 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng
 • Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người
 • Bài 23 – 24 – 25 – 26: Vùng Bắc Trung Bộ
 • Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
 • Bài 28 – 29: Vùng Tây Nguyên
 • Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên
 • Bài 31 – 32 – 33: Vùng Đông Nam Bộ
 • Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ
 • Bài 35 – 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
 • Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long
 • Bài 38 – 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo
 • Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

Địa Lí Địa Phương

 • Bài 41 – 42 – 43: Địa lí tỉnh thành phố
 • Bài 44: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương

Tài Liệu Mới Nhất