Để thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật trong nhà trường, học sinh cần phải?

Cập nhật: 29/05/2022Tác giả : Mai NgọcMôn :

Câu hỏi

Theo em, để thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật trong nhà trường, học sinh chúng ta cần phải làm gì?

Trả lời

Để thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật trong nhà trường, học sinh chúng ta cần phải:

  • Có ý thức rèn luyện, có ý thức tổ chức kỉ luật
  • Thực hiện đúng nội quy của nhà trường, của lớp đề ra
  • Tham gia phát biểu xây dựng bài
  • Tham gia góp ý xây dựng kế hoạch của lớp, góp ý xây dựng trong những giờ sinh hoạt lớp
  • Dân chủ nhưng cần có tổ chức, có ý thức xây dựng tập thể lớp

Các câu hỏi khác

  • Những việc làm nào sau đây có nội dung thể hiện tính dân chủ, tính kỉ luật
  • Kể lại một việc làm của em về thực hiện tốt tính dân chủ và tính kỉ luật?
  • Hãy phân tích và chứng minh nhận định: Dân chủ và kỉ luật là sức mạnh tập thể?
Để thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật trong nhà trường