Để kiểm chứng nhân tế bào có vai trò quyết định sự sống của tế bào

Cập nhật: 10/05/2022Tác giả : Tú AnhMôn :

Câu hỏi

Để kiểm chứng nhân tế bào có vai trò quyết định sự sống của tế bào, một nhà khoa học đã dùng móc nhỏ để loại bỏ nhân tế bào của trùng giày (một sinh vật nhân thực đơn bào). Kết quả tế bào mất nhân bị chết. Nhà khoa học này cũng làm 1 thí nghiệm đối chứng theo cách dùng lấy nhân tế bào của trùng giày và đặt lại vào vị trí cũ. Hãy cho biết:

a) Nếu trong thí nghiệm đối chứng tế bào sau khi được đặt nhân trở lại vẫn chết thì kết luận rút ra là gì?

b) Nếu tế bào ở thí nghiệm đối chứng không bị chết thì kết luận rút ra là gì?

Trả lời

a) Nếu trong thí nghiệm đối chứng tế bào sau khi được đặt nhân trở lại vẫn chết thì kết luận:

– Trường hợp 1: Tế bào đã chết ngay khi bị tách nhân.

– Trường hợp 2: Tế bào sinh vật không nhận lại nhân sau khi tách

– Trường hợp 3: Thao tác tách và ghép lại nhân chưa chính xác kiến sinh vật bị tổn thương và chết.

b) Nếu tế bào ở thí nghiệm đối chứng không bị chết thì kết luận rút ra là:

– Trường hợp 1: Tế bào thí nghiệm chết -> Kết luận: Tế bào cần có nhân để tồn tại

– Trường hợp 2: Tế bào thí nghiệm vẫn tồn tại -> Kết luận: Tế bào không cần có nhân để tồn tại.

Cấu tạo của trùng giày

Câu hỏi liên quan

  • Trình bày phương pháp đảm bảo an toàn khi làm việc trong phòng thí nghiệm.
  • Hãy kể tên một số thiết bị nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của trường em và cho biết các thiết bị này dùng để nghiên cứu lĩnh vực nào của sinh học.
  • So sánh đặc điểm của kính hiển vi quang học và kính hiển vi điện tử.
  • Quan sát hình 2.4, nêu trình tự các bước trong tiến trình nghiên cứu khoa học.
  • Để hình thành nên một giả thuyết khoa học và kiểm chứng một giả thuyết, chúng ta cần sử dụng cách tư duy khoa học nào? Giải thích.
  • Nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm trong một thí nghiệm có gì khác nhau? Cho ví dụ minh họa.
  • Nêu một số vai trò và thành tựu của tin sinh học.
  • Chúng ta có thể sử dụng các công cụ thông tin trong học tập sinh học như thế nào.
  • Tin sinh học là gì?
  • Để quan sát được hình dạng kích thước của các tế bào thực vật, chúng ta cần dụng cụ gì? Cần phải dùng những kĩ thuật gì để có thể quan sát được nhiễm sắc thể (NST)?