Cho biết số lượng nhiễm sắc thể của tinh trùng, trứng và hợp tử.

Cập nhật: 10/01/2023Tác giả : Tú AnhMôn :

Câu hỏi

– Hình 45.1 là sơ đồ về sinh sản hữu tính. Điền tên các giai đoạn của sinh sản vào các ô hình chữ nhật trên sơ đồ.

Các giai đoạn sinh sản hữu tính ở gà

– Cho biết số lượng nhiễm sắc thể của tinh trùng, trứng và hợp tử.

– Tại sao sinh sản hữu tính tạo ra được các cá thế mới đa dạng về các đặc điểm di truyền.

– Cho biết ưu điểm và hạn chế của sinh sản hữu tính (tham khảo bài 44)

Trả lời

– Điền tên các giai đoạn

– Số lượng nhiễm sắc thể của tinh trùng: n (đơn bội)

– Số lượng nhiễm sắc thể của trứng: n (đơn bội)

– Số lượng nhiễm sắc thể của hợp tử: 2n (lưỡng bội)

– Sinh sản hữu tính tạo được các cá thể mới đa dạng về các đặc điểm di truyền vì có quá trình phân li tự do của các nhiễm sắc thể trong quá trình giảm phân tạo giao tử, có sự tổ hợp lại vật chất di truyền của bố và mẹ.

– Ưu điểm của sinh sản hữu tính:

+ Tạo ra các cá thể mới rất đa dạng về các đặc điểm di truyền. Vì vậy động vật có thể thích nghi và phát triển trong điều kiện môi trường sống thay đổi.

+ Tạo ra số lượng lớn con cháu trong thời gian ngắn.

– Hạn chế của sinh sản hữu tính:

Không có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp.

Tiêu tốn nhiều năng lượng cho việc hình thành và duy trì hoạt động của cơ quan sinh sản.

Câu hỏi liên quan

  • Cho ví dụ về vài loài động vật có sinh sản hữu tính
  • Hãy cho biết thụ tinh của ếch, ở rắn là hình thức thụ tinh ngoài hay thụ tinh trong. Tại sao?
  • Cho ví dụ về loài động vật đẻ trứng và đẻ con. Cho biết ưu điểm của mang thai và sinh con ở thú so với đẻ trứng ở các động vật khác.
  • Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.
  • Cho ví dụ về vài loài động vật có thụ tinh ngoài. Tại sao thụ tinh ngoài phải thực hiện trong môi trường nước?
  • Cho ví dụ về loài động vật có thụ tinh trong.
  • So sánh sinh sản hữu tính và động vật và thực vật.