Chạy cự li ngắn gồm mấy giai đoạn…

Cập nhật: 18/03/2022Tác giả : Tuấn KhangMôn :

Câu hỏi

Câu 1. Chạy ngắn gồm mấy giai đoạn ? kể tên các giai đoạn ?
Câu 2 . Nêu nhiệm vụ của các giai đoạn ?
Câu 3. Xuất phát thấp có mấy lệnh ? kể tên các lệnh ?

Trả lời

Chạy cự li ngắn gồm mấy giai đoạn

Chạy ngắn có 4 giai đoạn đó là

  • Xuất phát
  • Chạy lao
  • Chạy giữa quãng
  • Về đích

Nêu nhiệm vụ của các giai đoạn chạy ngắn

Xuất phát: tận dụng khả năng để xuất phát nhanh và đúng luật

Chạy lao: Phát huy tốc độ cao trong thời gian ngắn

Chạy giữa quãng: Duy trì tốc độc cao đã đạt được ở kết thúc chạy kao

Về đích: Dồn sức còn lại chạy về đích

Xuất phát thấp có mấy lệnh

Xuất phát thấp có 3 lệnh trong xuất phát thấp là : Vào chỗ, sẵn sàng và chạy.

Tài liệu mới nhất