HOCTOTAZ.COM

Yêu cầu của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là:

Cập nhật: 20/03/2022 Tác giả : Tuấn Khang Môn :
Câu hỏi

Yêu cầu của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là:

Lời giải và Đáp án

Yêu cầu của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là đảm bảo chất lượng điện năng, đảm bảo tính kinh tế và đảm bảo an toàn.

Đáp án đúng: D