HOCTOTAZ.COM

Việc đảm bảo chất lượng điện năng được thể hiện

Cập nhật: 20/03/2022 Tác giả : Tuấn Khang Môn :
Câu hỏi

Việc đảm bảo chất lượng điện năng được thể hiện ở mấy chỉ tiêu?

Lời giải và Đáp án

Việc đảm bảo chất lượng điện năng được thể hiện ở 2 chỉ tiêu.

Đáp án đúng: B