HOCTOTAZ.COM

Tự ý bắt và giam giữ người không có căn cứ là hành vi xâm

Cập nhật: 20/03/2022 Tác giả : Tuấn Khang Môn :
Câu hỏi

Tự ý bắt và giam giữ người không có căn cứ là hành vi xâm phạm tới quyền nào dưới đây của công dân ?

Lời giải và Đáp án

Tự ý bắt và giam giữ người không có căn cứ là hành vi xâm phạm tới quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

Đáp án đúng: A