HOCTOTAZ.COM

Tải của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là:

Cập nhật: 20/03/2022 Tác giả : Tuấn Khang Môn :
Câu hỏi

Tải của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là:

Lời giải và Đáp án

Tải của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là động cơ điện, thiết bị điện và máy hàn điện.

Đáp án đúng: D