HOCTOTAZ.COM

Nước ta chủ trương phát triển kinh tế phải gắn với bảo

Cập nhật: 20/03/2022 Tác giả : Tuấn Khang Môn :
Câu hỏi

Nước ta chủ trương phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường để đảm bảo phát triển

Lời giải và Đáp án
Đáp án đúng: D