HOCTOTAZ.COM

Nhà trường ra quyết định đình chỉ học của học sinh do

Cập nhật: 20/03/2022 Tác giả : Tuấn Khang Môn :
Câu hỏi

Nhà trường ra quyết định đình chỉ học của học sinh do vi phạm kỷ luật. Trong trường hợp này nhà trường đã sử dụng hình thức thực hiện pháp luật nào sau đây?

Lời giải và Đáp án
Đáp án đúng: C