HOCTOTAZ.COM

Một số nội dung của pháp luật về phát triển kinh tế chính

Cập nhật: 20/03/2022 Tác giả : Tuấn Khang Môn :
Câu hỏi

Một số nội dung của pháp luật về phát triển kinh tế chính là cho phép công dân có quyền tự do kinh doanh nhưng đồng thời cũng yêu cầu công dân phải thực hiện

Lời giải và Đáp án
Đáp án đúng: D