HOCTOTAZ.COM

Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ:

Cập nhật: 20/03/2022 Tác giả : Tuấn Khang Môn :
Câu hỏi

Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ:

Lời giải và Đáp án

Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ chỉ tiêu thụ công suất từ vài chục kilo oát đến vài trăm kilo oát

Đáp án đúng: C