HOCTOTAZ.COM

Khi tính toán lắp đặt mạng điện sản xuất phải đảm

Cập nhật: 20/03/2022 Tác giả : Tuấn Khang Môn :
Câu hỏi

Khi tính toán lắp đặt mạng điện sản xuất phải đảm bảo sao cho:

Lời giải và Đáp án

Khi tính toán lắp đặt mạng điện sản xuất phải đảm bảo sao cho vốn đầu tư và chi phí vận hành kinh tế nhất.

Đáp án đúng: C