HOCTOTAZ.COM

Đặc điểm của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Cập nhật: 20/03/2022 Tác giả : Tuấn Khang Môn :
Câu hỏi

Đặc điểm của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Lời giải và Đáp án

Đặc điểm của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là tải thường phân bố tập trung, Dùng một máy biến áp rieeng hoặc lấy điện từ đường dây hạ áp 380/220V và Mạng chiếu sáng cũng được lấy từ đường dây hạ áp của cơ sở sản xuất

Đáp án đúng: D