HOCTOTAZ.COM

Chủ Nghĩa Xã Hội mà chúng ta đã và đang xây dựng với 8 đặc

Cập nhật: 20/03/2022 Tác giả : Tuấn Khang Môn :
Câu hỏi

Chủ Nghĩa Xã Hội mà chúng ta đã và đang xây dựng với 8 đặc trưng là một chế độ xã hội mà em thấy cần phải

Lời giải và Đáp án
Đáp án đúng: D