HOCTOTAZ.COM

Bắt người trong trường hợp nào dưới đây là đúng pháp

Cập nhật: 20/03/2022 Tác giả : Tuấn Khang Môn :
Câu hỏi

Bắt người trong trường hợp nào dưới đây là đúng pháp luật?

Lời giải và Đáp án

Bắt người khi có quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát là đúng pháp luật

Đáp án đúng: A