HOCTOTAZ.COM

Bắt người trong trưởng hợp khẩn cấp được tiến hành

Cập nhật: 20/03/2022 Tác giả : Tuấn Khang Môn :
Câu hỏi

Bắt người trong trưởng hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ để cho rằng nguời đó

Lời giải và Đáp án

Bắt người trong trưởng hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ để cho rằng nguời đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng.

Đáp án đúng: B