Các liên kết biểu diễn bằng các đường nét đứt có vai trò…

Cập nhật: 03/09/2022Tác giả : Tú AnhMôn :

Câu hỏi

Các liên kết biểu diễn bằng các đường nét đứt có vai trò quan trọng trong việc làm bền chuỗi xoắn đôi DNA. Đó là loại liên kết gì?

A. Liên kết ion.                                              

B. Liên kết cộng hóa trị có cực.

C. Liên kết cộng hóa trị không cực.             

D. Liên kết hydrogen.

Trả lời

Các liên kết biểu diễn bằng các đường nét đứt có vai trò quan trọng trong việc làm bền chuỗi xoắn đôi DNA. Đó là liên kết hydrogen.

Đáp án: D

Câu hỏi liên quan

 • Vì sao nguyên tử H của của phân tử H2O không tạo được liên kết hydrogen với nguyên tử C của phân tử CH4?
 • Viết các khả năng tạo thành liên kết hydrogen giữa một phân tử H2O và một phân tử NH3.
 • Vì sao HF có tính acid yếu hơn rất nhiều so với HCl? Biết rằng tính acid của một chất càng mạnh nếu phân tử đó càng dễ phân li thành ion H+.
 • Vẽ các liên kết hydrogen được hình thành giữa H2O với mỗi phân tử NH3, C2H5OH.
 • Hãy giải thích vì sao trong quá trình chưng cất rượu, C2H5OH bay trước H2O mặc dù khối lượng phân tử C2H5OH lớn hơn nhiều khối lượng phân tử H2O.
 • Giải thích vì sao con tắc kè có thể di chuyển trên mặt kính trơn nhẵn, thẳng đứng.
 • Sưu tầm hình ảnh tinh thể nước đá, bông tuyết.
 • Thu nhập thông tin liên quan đến các hiện tượng có xuất hiện của liên kết hydrogen, tương tác van der Waals trong thực tiễn.
 • Liên kết hydrogen xuất hiện giữa những phân tử cùng loại nào sau đây?
 • Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của hai chất HBr và HF như sau:
 • Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về các loại liên kết?
 • Một kết quả nghiên cứu mới đây cho thấy các phân tử NH3 có thể liên kết với nhau thành những cụm phân tử (NH3)n với n = 3 – 6. (Theo ACD Omega 2020, 5, 49, 31724-31729). Vì sao các phân tử NH3 có thể hình thành được cụm phân tử này?

Tài liệu mới nhất